Crataegus pinnatifida
Liečivá rastlina mesiaca:
Crataegus pinnatifida

Napíšte nám:

Pre viac informácií o našich produktoch:

Oriental Herbs Kft.

Ochrana osobných údajov

Podmienky používania a ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ stánky www.drchenpatika.com – spoločnosť Herbapharma Kft. (s.r.o.) - touto cestou informuje návštevníkov o podmienkach používania internetových stránok, o postupoch v oblasti ochrany osobných údajov, o organizačných a technických opatreniach prijatých v záujme ochrany osobných údajov, o právach návštevníkov súvisiacich s touto oblasťou a o možnostiach ich uplatnenia.


Podmienky používania


1. Všeobecné podmienky používania


1.1. Z hľadiska týchto Podmienok používania sa za užívateľa považuje každá dospelá alebo maloletá fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony, alebo hospodárska organizácia, respektíve dospelá alebo maloletá fyzická osoba, ktorá nie je spôsobilá alebo je obmedzene spôsobilá na právne úkony, ktorá kupuje alebo vyjadrí svoj názor na stránke www.drchenpatika.com


1.2. Užívateľ používaním služby súhlasí s Podmienkami používania, považuje ich za záväzné a zároveň súhlasí so Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré tvoria prílohu týchto Podmienok používania. Užívateľ je povinný zadať v rámci používania spoločenského modulu webového obchodu www.drchenpatika.com svoje osobné údaje a uviesť ich riadne, správne, úplne a pravdivo. Ak sa prevádzkovateľ (Herbapharma Kft.) dozvie, že údaje zadané užívateľom obsahujú (aj) prvky, ktoré nezodpovedajú skutočnosti, má právo čiastočne alebo úplne obmedziť prístup užívateľa k službe.


1.3. V súlade s § 15 ods. (4) zákona CVIII. z roku 2001 o elektronickom obchode a o určitých službách súvisiacich s informačnou spoločnosťou, používaním služby vznikne medzi užívateľom a prevádzkovateľom online zmluva.


1.4. Prevádzkovateľ (Herbapharma Kft.) si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Podmienky používania. Prevádzkovateľ formou krátkej správy informuje užívateľa o zmene. Informácia môže byť uvedená na ploche slúžiacej na tento účel na stránke drchenpatika.com, prípadne v newslettri, alebo zaslaná užívateľovi vo forme správy na ním zadanú e-mailovú adresu. Pokračovanie používanie služby po vykonaní zmeny bude znamenať súhlas so zmenou Podmienok používania.


1.5. Prevádzkovateľ (Herbapharma Kft.) zabezpečuje užívateľovi možnosť nákupu na stránke drchenpatika.hu ako službu len v prípade registrácie. K registrácii na drchenpatika.com je potrebné heslo a e-mailová adresa, ktoré zadá užívateľ pre individuálnu identifikáciu (prihlasovacie údaje) a ktoré môže okamžite po registrácii použiť. Prevádzkovateľ pošle na zadanú e-mailovú adresu e-mail potvrdzujúci registráciu. K jednej e-mailovej adrese môže patriť len jeden profil. Pri používaní stránky drchenpatika.com je užívateľ identifikovaný na základe hesla a e-mailovej adresy, ktoré musí zadať súčasne pri každom prihlásení na stránku.


1.6. Prevádzkovateľ (Herbapharma Kft.) si vyhradzuje právo vyradiť ktoréhokoľvek užívateľa, ktorúkoľvek transakciu alebo odstrániť akýkoľvek iný obsah či informácie, ktoré sú v rozpore s adekvátnym používaním stránky grando.hu alebo sú hanlivé, nezákonné, urážajúce a nemorálne.


1.7. Prevádzkovateľ (Herbapharma Kft.) si vyhradzuje právo kedykoľvek overiť registračné údaje zadané užívateľom, najmä ak vznikne pochybnosť o ich pravdivosti. Prevádzkovateľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť prístup užívateľovi na dobu prevedenia kontroly, ale nanajvýš do ukončenia kontroly.


1.8. Vymazaním registrácie užívateľa www.drchenpatika.com (užívateľskej schránky) sa právny vzťah, ktorý sa riadi týmito Podmienkami používania, bez predchádzajúceho upozornenia ukončí.


2. O nákupe


2.1. Ukončením nákupu na stránke drchenpatika.hu, respektíve objednaním vybraného tovaru užívateľ zadá distribučnej spoločnosti (Herbapharma Kft.). záväznú ponuku na kúpu produktu(-ov). Prevádzkovateľ (Herbapharma Kft..) pošle užívateľovi e-mail potvrdzujúci prijatie objednávky. Prijatie objednávky môže prevádzkovateľ potvrdiť aj telefonicky, ak systém prevádzkovateľa nevie nadviazať spojenie so zadanou e-mailovou adresou z dôvodu technickej poruchy mailového servera. Po úspešnom online nákupe (transakcii) vznikne medzi obchodníkom a užívateľom zmluva. Užívateľ je povinný zmluvu splniť a dodržať,  to znamená, že užívateľ je povinný v prípade zmluvného plnenia zo strany predávajúceho produkt/službu kúpiť za uvedenú kúpnu cenu a prevziať/použiť ho. Ak užívateľ neprevezme produkt či nepoužije službu, prevádzkovateľ www.drchenpatik.hu to oznámi príslušným orgánom. Prevádzkovateľ má okrem toho právo prístup užívateľa čiastočne alebo úplne obmedziť alebo pozastaviť.


2.2. O spotrebiteľských právach súvisiacich s nákupom:


2.2.1. Právny vzťah medzi prevádzkovateľom a užívateľom sa riadi maďarským právom.


2.2.2. Užívateľ, ktorý má pocit, že majiteľ www.drchenpatika.hu porušil jeho právo na ochranu osobných údajov, môže svoj nárok uplatniť v rámci občianskeho súdneho konania alebo požiadať o pomoc komisára pre ochranu osobných údajov. Podrobné zákonné ustanovenia vzťahujúceho sa na uvedené, respektíve na povinnosti spracovávateľa sú zakotvené v zákone č. LXIII z roku 1992 o ochrane osobných údajov a o prístupe k údajom verejného záujmu. Pri vytváraní svojich zásad ochrany údajov sme zohľadnili zákon č. LXIII. z roku 1992 o ochrane osobných údajov a zverejňovaní verejných údajov a zákon č. VI. z roku 1998 o ochrane jednotlivcov počas strojového spracovania údajov. 


2.2.3. Zmluvné strany určujú pre prípad sporu výhradnú súdnu príslušnosť súdu, príslušného podľa miesta sídla prevádzkovateľa.


2.2.4. Zákaznícky servis prevádzkovateľa www.drchenpatika.hu prijíma sťažnosti týkajúce sa služieb www.drchenpatika.com, reklamácie týkajúce sa kvality produktov a žiadosti zo strany užívateľom predovšetkým prostredníctvom e-mailu. Sťažnosti spotrebiteľov a otázky užívateľov zodpovie zákaznícky servis písomne, cestou e-mailu alebo v prípade poskytnutia telefónneho čísla telefonicky. Sťažnosti spotrebiteľov a otázky užívateľov prevádzkovateľ (Herbapharma Kft.) bezodkladne, ale najneskôr v lehote stanovenej právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na riešenie spotrebiteľských sťažností, prešetrí a zodpovie.


2.2.5.  Užívateľ sa môže so spotrebiteľskou sťažnosťou obrátiť na zákaznícky servis prevádzkovateľa, distribútora alebo výrobcu, respektíve na Národný úrad pre ochranu spotrebiteľa. V prípade námietky súvisiacej s elektronickou reklamou môže iniciovať konanie na Telekomunikačnom úrade.

Kontakt na Národný úrad pre ochranu spotrebiteľa: 1364 Bp., Pf. 144;
fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

 

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov


Spracovávateľ


Spracovávateľ: Herbapharma Kft.
1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.

 

2. Okruh spracovaných osobných údajov


2.1. Prehliadanie bez registrácie
Systém generuje v takomto prípade session ID, ktorý sa po opustení stránky automaticky vymaže. Zaznamenáva sa miesto navštívené užívateľom, čas príchodu a odchodu návštevníka, respektíve v určitých prípadoch – závisle od nastavenia návštevníkovho počítača – aj typ prehliadača a operačného systému. Z týchto údajov systém automaticky generuje štatistické údaje. Prevádzkovateľ nespojuje tieto údaje s osobnými údajmi užívateľa, výhradne ich analyzuje prostredníctvom súhrnného ukazovateľa všetkých návštev. Na zber štatistických údajov používa systém cookie, ktorý slúži na anonymné zhromažďovanie údajov, prieskum verejnej mienky a pomocou nich sa zachovajú niektoré údaje aj po opustení stránky (napríklad obsah košíka).

2.2. Údaje uvedené pri nákupe
Osobné údaje, ktoré uvedie užívateľ pri nákupe, neposkytneme tretím stranám. Výnimku tvorí len spoločnosť zabezpečujúca donášku do domu (donášková služba), ktorej poskytujeme dodacie údaje a ktorá je povinná s týmito údajmi zachádzať dôverne. Účelom spracovania údajov je okrem realizácie dodania tovaru aj zhromažďovanie štatistických a demografických údajov za účelom zmapovania nákupných zvyklostí.

2.3. Údaje uvedené pri prihlásení na newsletter
Keď sa užívateľ prihlási na newsletter, meno a e-mailová adresa zadaná užívateľom sa uloží. Tieto údaje sú potrebné pre zasielanie newslettra. Uložené údaje neposkytneme tretím stranám.


3. Doba spracovania údajov


Pri opustení stránky sa session ID automaticky vymaže. Prevádzkovateľ (Herbapharma Kft.) stránky www.drchenpatika.com neberie zodpovednosť za stránky, ktoré už boli vymazané, ale napriek tomu sú archivované prostredníctvom internetových vyhľadávačov. Za odstránenie týchto stránok je zodpovedný prevádzkovateľ vyhľadávačov.
Osobné údaje registrovaného užívateľa budú uchovávané tak dlho, kým v rámci nastavenia profilov užívateľ nezadá pokyn na ich odstránenie zo systému.


4. Okruh osôb, ktoré majú prístup k údajom, spracovávatelia


K osobným údajom poskytnutým užívateľmi majú prístup len zamestnanci spracovávateľa. Spracovávateľ nevydá osobné údaje, okrem označených, tretím subjektom. Nevzťahuje sa to na prípadné zákonom predpísané povinné postúpenie údajov, k čomu môže dôjsť len v mimoriadnych prípadoch. Spracovateľ údajov pred splnením každého vyžiadania údajov zo strany orgánov preskúma, či má orgán v prípade každého údaju skutočne právo daný údaj vyžiadať.
Systém prevádzkuje spoločnosť Herbapharma Kft.


5. Práva užívateľov súvisiace so spracovaním osobných údajov, vymazanie údajov


O poskytnutí údajov uvedených v druhom bode rozhodujú užívatelia. Právnym základom spracovania osobných údajov je dobrovoľný súhlas užívateľov. Užívatelia môžu požiadať o informácie o spracovaní ich osobných údajov. Spracovávateľ na základe žiadosti poskytne dotknutej osobe  informáciu o okruhu ním spracovaných osobných údajoch, o účele, právnom základe a dobe spracovania osobných údajov, o názve a adrese spracovávateľa (1106 Budapest, Keresztúri út 176-178.), o činnosti súvisiacej so spracovaním údajov, ďalej o tom, komu a za akým účelom boli alebo budú jeho osobné údaje poskytnuté. O poskytnutie informácií možno požiadať na poštovej adrese spracovávateľa osobných údajov (1106 Budapest, Keresztúri út 176-1780) alebo na e-mailovej adrese: a online@drchenpatika.hu. Na týchto kontaktných miestach môže užívateľ požiadať o zmenu alebo vymazanie svojich osobných údajov, môže to však urobiť aj samostatne na osobnej užívateľskej ploche. V prípade neadekvátneho používania služieb webovej stránky, respektíve na požiadanie užívateľa budú jeho údaje vymazané. Vymazanie je okamžité a trvalé. Po vymazaní má užívateľ možnosť zaregistrovať nový profil. E-mailová a IP adresa vymazaných osôb, ktoré neadekvátne používali služby webovej stránky, bude odstránená.


6. Informácie o nebezpečenstvách ohrozujúcich súkromie


Používanie internetu prináša aj rôzne nebezpečenstvá ohrozujúce súkromie.
Upozorňujeme Vás, že Váš názor uvedený na webovej stránke, je osobný údaj, na základe ktorého možno vydedukovať Vaše špecifické údaje, pôvod alebo politické názory. Tieto údaje sa stanú pre každého dostupnými. Odporúčame Vám, aby ste v záujme ochrany svojich osobných údajov používali technológiu PET (technológia na lepšiu ochranu súkromia). Informácie súvisiace s touto oblasťou sú dostupné na viacerých webových stránkach.

7. Dôležité webové adresy


Informácie o ochrane osobných údajov

 

Autorské práva


Stránka www.drchenpatika.com je duševným vlastníctvom a zároveň aj majiteľom licencie spoločnosti Central European TCM Association. .

Obsah stránky www.drchenpatika.com je chránený autorským právom.

Obsah stránky www.drchenpatika.com, chránený autorským právom a súvisiacu databázu  je možné použiť výhradne na základe predbežného písomného súhlasu prevádzkovateľa!